Általános szerződési feltételek

Preambulum
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Schweizer Elektronik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, webshopot működtető természetes, vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

Általános Adatok
Schweizer Elektronik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 9724 Lukácsháza, Kerti sor 11.
fióktelepei: 9721 Gencsapáti, Ipari út 1; 9700 Szombathely, Teleki Blanka utca 29-31.
cégjegyzékszám:18-09-110884
adószám: 23800681-2-18
telefon: +3620/615-5445
képviseli: Kovács Gábor, Kovácsné Olaszy Eszter ügyvezetők
email: go2hand@svajci.hu
honlap: www.go2hand.hu

A szerződés tárgya - A Schweizer Elektronik Kft. által, a webshop fulfillment tevékenység körében nyújtott szolgáltatások
1.    Szolgáltató a vele szerződött Megrendelőnek a raktározásra rendelkezésre bocsátott áruit raktározza. Szolgáltató a raktározást a FIFO- elv (First in-First out) mentén végzi, amely alapján a polcrendszer egyik oldalát áruval töltik fel, a másik oldalon pedig kivesznek- így biztosítva, hogy a legrégebbi, elsőként elhelyezett áru legyen először kivehető. A raktározás helye. 9721 Gencsapáti, Ipari út 1.

2.    Szolgáltató e tevékenysége körében a hozzá beérkezett termékeket a nála elhelyezett, más Megrendelők által a raktárban elhelyezett áruitól elkülönítve őrzi, a Megrendelő által igényelt raktár, illetve polc helyen és dokumentáltan nyilvántartásba veszi. Szolgáltató emellett e tevékenysége körében a Megrendelő általi ki- és beszállításokat folyamatosan nyomon követi, annak érdekében, hogy a Megrendelő számára naprakészen tájékoztatást tudjon adni a raktározott készlet állapotáról, és jelezni tudja a Megrendelő felé, hogy gondoskodjon az árukészlet feltöltéséről.

3.    Szolgáltató a nála elhelyezett árut nem köteles kezelni, kivéve, ha az elhelyezett áru természete a kezelést szükségessé teszi, és a Szolgáltató az áru kezelését vállalja. Megrendelő erről köteles a Szolgáltatót előre, az áru elhelyezése előtt tájékoztatni.

4.     Szolgáltató a raktár védelme érdekében riasztót és elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Szolgáltató az objektumban telepített elektronikus riasztórendszer jelzéseinek figyelésére megbízási szerződést kötött a SIBA Hungária Biztonsági és Szolgáltató Kft.–vel. A megbízási szerződés értelmében a SIBA Hungária Biztonsági és Szolgáltató Kft. a diszpécser központjában folyamatosan fogadja és kivizsgálja a jelzéseket, valamint megteszi a szükséges helyszíni intézkedéseket.

5.    Szolgáltató a Megrendelő által meghatározott kritériumok szerint minden darabot a beérkezéskor ellenőriz, hogy kiszűrje a szemrevételezéssel is megállapíthatóan hibás termékeket és azt haladéktalanul jelezni tudja a Megrendelő felé. 

6.    Szolgáltató a termékekre érkező megrendeléseket folyamatosan figyelemmel kíséri és regisztrálja.  Megrendelő vállalja kapcsolat kiépítését a webáruházával. Szolgáltató a webshop üzemeltetéséhez az OVIP rendszert alkalmazza. Szolgáltató által használt csomag alkalmas a webshop szinkronizációra, a raktárkezelésre, a rendelések kezelésére, továbbá rendelkezik bolti modullal és számlázó rendszerrel.

7.    Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.

8.    Szolgáltató a Megrendelő igazolható módon leadott jelzése alapján felveszi a kapcsolatot a Vevővel az adategyeztetés és az egyéni igények megbeszélése céljából. Szolgáltató azonban jogosult érte külön díjat felszámítani.

9.    Szolgáltató a Megrendelő által meghatározott okmányok alapján a csomag küldéséhez elkészíti a kísérőleveleket, akár a vevő nevére szabottan.

10.    Amennyiben Megrendelő a rendszerben nem rendelkezik az automataszámlázás lehetőségével, úgy a Megrendelő igénye szerint Szolgáltató a Megrendelő programjával elkészíti a számlát a Vevő részére a mindenkor hatályos számviteli és adótörvényeknek megfelelően.

11.    Szolgáltató összeállítja a megrendelt csomagokat és a legoptimálisabb csomagolóanyagokkal csomagolja be a termék igényeihez igazodva. Szolgáltató köteles 

a.    az árut úgy csomagolni, hogy a csomagolás az árut megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse,
b.    az áru szállítás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson feltűntetni,
c.    a Vevő által választott szállítónak az áru kiszállításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni.

12.    Amennyiben az áru jellege miatt jótállási jegy kiállítása szükséges, a Megrendelő vállalja, hogy az áruhoz általa már érvényesített, azonban dátumbélyegzővel el nem látott jótállási jegyeket mellékel, és a Szolgáltató az áru kiküldése előtt látja el a jótállási jegyet dátummal. Szolgáltató azonban jogosult érte külön díjat felszámítani.

13.    Szolgáltató megszervezi az elkészített csomagok kiszállítását mind belföldre, mind külföldre. A csomagok Vevő részére történő kiszállítása postai úton vagy futár céggel történik a Vevő igényei szerint. Amennyiben a Megrendelőnek élő szerződése van a csomagok kiszállítására futár céggel vagy a Postával, Szolgáltató a kiszállítást ennek figyelembevételével szervezi. Ha a Vevő személyesen szeretné a megrendelt árut átvenni, lehetősége van erre munkaidőben a Szolgáltató raktárjának árukiadójában, Szolgáltató csomagpontján vagy pedig GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) csomagpontjain. Szolgáltató a GLS General Logistycs Systems Hungary Kft-nél rendelkezik kedvezménnyel. Amennyiben Ausztria területére történik a kiszállítás, úgy a SuxessLogistic Hungary Kft. futárszolgálat számára adja át a csomagot. 

14.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával meghatalmazást ad Szolgáltatónak arra, hogy nevében a fuvarlevelet (EKAER, CMR) aláírja és egy példányt átvegyen belőle, amelyet haladéktalanul továbbít a Megrendelő felé, azonban Szolgáltató a fuvarlevél tartalmáért nem felel.

15.    A Megrendelő által a megrendelés visszamondása emailben történik a Szolgálató felé.

16.    Amennyiben Vevő a megrendelt árut nem veszi át, a visszáruk a Szolgáltató raktárába kerülnek vissza. Szolgáltató a visszáru épségét a Megrendelővel közösen ellenőrzi. Amennyiben az árut nem találták hibásnak, úgy az visszakerül a polcra. Ha a közös ellenőrzés a Megrendelő hibájából hiúsul meg, a felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendelő az ellenőrzést köteles a csomag visszaérkezésétől számított 5 munkanapon belül az ellenőrzést elvégezni, különben Szolgáltató a csomagot leselejtezi. A selejt termékekről Szolgáltató írásban haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. 

17.    Szolgáltató a Megrendelő felé havonta, indokolt esetben félhavonta számol el. Szolgáltató a Megrendelő részére először egy elszámoló lapot küld, melyet Megrendelő köteles 5 munkanapon belül jóváhagyni. Amennyiben Megrendelő nem hagyja jóvá vagy vitatja és 5 munkanapon belül nem sikerül megegyezni, Szolgáltató jogosult a számlát kiállítani. 

Az ÁSZF elfogadása
1.    Megrendelő jelen ÁSZF-et a Szolgáltatóval történő szerződéskötése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak az ÁSZF elfogadásával jogosult használni. 

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
1.    Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.

2.    Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a raktárban elhelyezni kívánt dolog veszélyességéről, ha pedig a dolog kezelést igényel, a kezelés módjáról.

3.    Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy személyesen kommunikálhat.

Nem raktározandó áruk
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi árukat nem lehet elhelyezni Szolgáltató raktárjában:
a)    műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező, valamint numizmatikai tárgyak
b)    hőmérsékletre érzékeny és/vagy hűtést igénylő áruk
c)    lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek- ideértve a sűrített levegővel vagy széndioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyvert és az azzal összetéveszthető utánzatokat és azok alkatrészeit
d)    kábítószerek és pszichotróp anyagok
e)    szárazjég, sugárzó anyagok
f)    gyúlékony, tűzveszélyes anyagok, ADR hatálya alá tartozó termékek
g)    emberre ártalmas jelzéssel ellátott termékek
h)    biológiai veszélyt jelző jelzéssel ellátott termékek
i)    azbesztveszélyre figyelmeztető jelzéssel ellátott termékek
j)    dohányáru
k)    gyógyszernek minősülő készítmények
l)    gyorsan  romló – szavatossági idő 30 nap vagy annál rövidebb – áruk
m)    folyamatos kezelést – pl. átforgatást, átkeverést – igénylő áruk
Amennyiben Megrendelő az ÁSZF ezen rendelkezését megszegi, teljes felelősséggel tartozik Szolgáltató felé és viseli az általa elhelyezett áruban keletkező károkat. 

Online Vállalatirányítási Rendszer (OVIP)
1.    Megrendelő vállalja, hogy a webáruházát összeköti Szolgáltatóval az OVIP webshop szinkronizációjának segítségével. A szinkronizáció kiépítése Megrendelő feladata, költsége

2.    Amennyiben Megrendelő a webshopját nem köti össze az OVIP rendszerrel, úgy lehetőség van a megrendelések kézzel történő rögzítésére, Szolgáltató azonban jogosult többletköltséget felszámítani érte.

Árképzés
1.    Raktározás: Hetente egyszer Megrendelő beszállítja az elhelyezendő árut. A beszállított árukról kényszernyilvántartás, havi leltár és havi jelentés készül. 100 árucikkig a beszállítás ingyenes.

2.    Az áru betárolásáról, polcra helyezéséről a Szolgáltató gondoskodik.

3.    Csomagolóanyag: méret szerint meghatározva (A,B,C,D,E,F) vagy a Megrendelő biztosít saját csomagolóanyagot.

4.    Komissiózás: termékenkénti darabszám alapján. A komissiózás tartalmazza a címkézést, az összerakást, a védőcsomagolásba helyezést.

5.    Visszáru kezelése, jelentése

6.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy hetente egyszer a Szolgáltató raktárába történő beszállítás ingyenes, ennél többszöri beszállítás esetén díj kerül felszámolásra.

7.    A beszállításra a telephely nyitva tartási ideje alatt, hétköznaponként 7.00-15.30-ig lehet. Amennyiben Megrendelő ezt meghaladóan szeretne beszállítani, külön megegyezés alapján van lehetőség, azonban Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató külön díjat számol fel érte.


Kiegészítő és kényelmi szolgáltatások a Megrendelő igénye szerint
1.    Át nem vett csomagok kezelése
2.    Dokumentumok nyomtatása
3.    Több szállítólevél vagy számla nyomtatása
4.    Utólagos csomagmódosítás a már kiküldött csomag esetén
5.    Termékek vonalkódozása
6.    Marketing anyag, szórólap küldése a csomaggal
7.    Azonnali teljes termékleltár készítése
8.    Szériaszám rögzítése egyedi és garanciális termékek esetén
9.    Heti egyszeri alkalomnál több beszállítás
10.    Napi jelentések a visszautalásokról (elállási jog gyakorlása, jótállási igény érvényesítése) és jelzés a minimális mennyiségről.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő és kényelmi szolgáltatások igénybe vételekor minden esetben külön megállapodás tárgya az árképzés.

Jelentések, statisztika készítése
Szolgáltató a Megrendelő kérésére napi, heti és havi jelentést készít, amelyben Megrendelő egy összefoglaló segítségével ellenőrizheti minden korábban megadásra került adatát és a megrendelt termékeket, azok mennyiségét.

1.    Heti jelentések
a.    aktuális raktárkészlet
b.    vevői rendelések összesítése
c.    minimális mennyiségek kezelése

2.    Havi összesítő
a.    aktuális raktárkészlet
b.    vevői rendelések összesítése, mozgások
c.    termék bevételezések
d.    termékenkénti készletgazdálkodás
e.    minimális mennyiségek kezelése
f.    anyag, kellékanyag használat

Fizetési feltételek
1.    Megrendelő az elszámolási időszak végét követő 15. napig köteles Szolgáltató részére a szolgáltatásért járó díjat a Szolgáltató bankszámlájára történő utalással megfizetni.

2.    A Szolgáltatót megilletik a szolgáltatás teljesítésével rendszerint együtt járó költségek. 

3.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót törvényes zálogjog illeti meg a birtokába került árukon, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásért járó díjat nem fizeti meg.

Felelősség
1.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató raktározott árukért való felelőssége a vétkességtől függetlenül áll fenn; kimentési oknak minősül:

a.    az elháríthatatlan külső ok,
b.    a Megrendelő saját hibája, valamint
c.    a raktározott áru természetes minősége.

2.    Amennyiben a Vevő átvételével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a csomagot a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint őrzi, azzal a kivétellel, hogy a kárveszély a vevőre száll át.

3.    Szolgáltató felel a Vevő részére küldött csomagban esett mindazon károkért, amelyek a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származnak.

4.    Amennyiben Megrendelő a visszaérkezett csomag közös megvizsgálásával késedelembe esik, Szolgáltató a csomag őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szerint köteles, egyúttal a kárveszély Megrendelőre száll át.

Az ÁSZF módosítása

1.    Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

2.    Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
3.    Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a megrendelő jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

1.    Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 30 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni. 

2.    Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 30 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

3.     Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

4.    Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

5.    Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

6.    Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed 
a.    a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, 
b.    következményes károkra,
c.     felelősségi károkra,
d.     a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és 
e.    a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Adatvédelmi záradék

Adatvédelmi záradék: Felek rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a köztük létrejövő szerződéses viszonyban a Szolgáltató minősül adatkezelőnek, míg a a futárszolgáltok, mint alvállalkozók adatfeldolgozónak minősül. A Szolgáltató a GDPR 28. cikke alapján jár el. 
Felek a köztük lévő Adatkezelői-Adatfeldolgozói viszonyt külön szerződésben szabályozzák.
Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses viszonyukban a természetes személyek személyes adatainak kezelése mindenkor a legnagyobb körültekintéssel, az általános adatvédelmi rendeletnek, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

Vegyes rendelkezések

1.    Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.

2.    Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók. 

3.    Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.